آوردن ناو جنگی به منطقه نمایش مضحک آمریکایی هاست

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر