عرب همچنان مدیرعامل پرسپولیس است

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر