در سال حمایت از رونق تولید صورت گرفت: رکورد شکنی بزرگ ترین نیروگاه سیکل ترکیبی خاورمیانه

پول بانک
در حال انتقال به منبع خبر