نیکی هیلی: حتی نمی دانستم کار سازمان ملل چیست

تهران 24
در حال انتقال به منبع خبر