دیدار وزرای دفاع روسیه و ایران

الف
در حال انتقال به منبع خبر