92 میلیارد تومان برای نوسازی و بهسازی واحدهای تولیدی استان بوشهر پرداخت شد

خبرگزاری ذاکر
در حال انتقال به منبع خبر