چهارمین کنفرانس هندسه محاسباتی ایران به میزبانی دانشگاه یزد برگزار شد

چهارمین کنفرانس هندسه محاسباتی ایران برگزار شد و در این کنفرانس 120 نفر از 10 ملیت ثبت نام کردند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir