تقاضا برای مسکن هست؛ مردم پول ندارند!

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر