نوسانات نرخ ارز مانعی بر روند آزاد سازی قیمت خودرو است

خبرگزاری مجلس
در حال انتقال به منبع خبر