جنگ نمی شود چون آمریکا به تبعات آن واقف است

روزنامه حمایت
در حال انتقال به منبع خبر