ترامپ ملزم به قطع حمایت از عربستان در یمن شد

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر