تعیین سازوکار نظارت بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

نمایندگان مردم در خانه ملت، سازوکار نظارت بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشخص کردند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir