سروش محلاتی: ما مجاز به خدایی کردن نیستیم/ حکم کردن در باره وضع افراد در آخرت کار خداست - خطِ اعتدال

خط اعتدال
در حال انتقال به منبع خبر