اهداف سفر معاون اول رئیس جمهوری به استان کرمان تشریح شد

در حال انتقال به منبع خبر