تخت روانچی: اظهارات سخیف ترامپ گواه خصومتش با ملت ایران است

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر