صادرات گوجه فرنگی نوعی "خام فروشی" است

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر