200 مسجد و حسینه در کهگیلویه در حال ساخت است

ایرنا
در حال انتقال به منبع خبر