تکنولوژی تولید برخی از کالاهای صادراتی مربوط به قبل از 1998 است

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر