کبودی همسایه از ویروس انگلیسی

ویروس انگلیسی، روز به روز همسایه جنوبی خود فرانسه را کبودتر می کند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir