تولید تجمعی میدان نفتی آذر از مرز 20 میلیون بشکه گذشت

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر