نمایشگاه دائمی صنایع کوچک در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی ایجاد می شود

اتحاد خبر
در حال انتقال به منبع خبر