هزینه 2 هزار میلیارد تومانی تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت

الف
در حال انتقال به منبع خبر