مردم ما در برابر وحشیانه ترین تروریسم اقتصادی قرار گرفته اند

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر