1600 واحد شهرک های صنعتی خراسان راکد یا نیمه راکد هستند

بازارکار
در حال انتقال به منبع خبر