اسپانیا از لغو معافیت تحریم های نفتی علیه ایران انتقاد کرد

الف
در حال انتقال به منبع خبر