کیفیت پیاده راه ها در شأن مردم پایتخت نیست

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر