کارمند معمولی، کارمند متعهد

حتی در شرایط سخت اقتصادی هم میزان مشارکت کارمندان یکی از عوامل تعیین کننده نوع عملکرد شرکت ها خواهد بود.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir