سفر بی سر و صدای وزیر خارجه قطر به تهران و دیدار با ظریف

خرداد
در حال انتقال به منبع خبر