عقب ماندگی کردستان در حوزه زیرساخت های ارتباطی باید هرچه زودتر جبران شود

کردآنلاین
در حال انتقال به منبع خبر