هرگونه تحرک احتمالی دشمن با پاسخی پشیمان کننده مواجه خواهد شد

با خبر باش
در حال انتقال به منبع خبر