واعظی: رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می کند

مدآرا
در حال انتقال به منبع خبر