رسانه ها خط مقدم جنگ نرم دشمن هستند

خبرگزاری تسنیم
در حال انتقال به منبع خبر