روحانی: شرایط عمومی کشور بسیار خوب است!

صید نیوز
در حال انتقال به منبع خبر