آمار مطالعه نسبت به معارف و احکام نماز در کشور بسیار کم است

قم نیوز
در حال انتقال به منبع خبر