تمایل ناپولی به خرید مدافع فرانسوی رئال تائید شد

مرجع خبری رئال مادرید
در حال انتقال به منبع خبر