۶۳ نفر در روستای «قوره جینه» کبودرآهنگ دچار مسمومیت تنفسی شدند

صبح رزن
در حال انتقال به منبع خبر