آتش سوزی در نیروگاه برق بعثت تهران

الف
در حال انتقال به منبع خبر