اوقاف بخشی از اراضی موقوفه را برای تأمین انرژی خورشیدی در اختیار اداره برق قرار می دهد

گلپانا
در حال انتقال به منبع خبر