زنگنه: بعضی از کشورهای نفتی خاورمیانه به آمریکا بیشتر احتیاج دارند

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر