اشمید: در تهران در مورد عملیاتی کردن «اینستکس» صحبت می کنم

خبرداغ
در حال انتقال به منبع خبر