تجهیز یک میلیون مشترک پرمصرف خانگی به کنتورهای هوشمند

روزنامه حمایت
در حال انتقال به منبع خبر