وزارت راه باید در برابر اعتباراتی که برای تولید مسکن گرفته پاسخگو باشد/ مدیران قوا در چارچوب اعداد و ارقام موجود برنامه ریزی کنند/ آغاز برنامه ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شغلی

آرمان اقتصادی
در حال انتقال به منبع خبر