فلسطین در تدارک قیام مردمی علیه معامله قرن است

روزنامه حمایت
در حال انتقال به منبع خبر