اتحادیه اروپا تحریم ها علیه روسیه را تمدید کرد

الف
در حال انتقال به منبع خبر