سالانه ۱۵۰۰ میلیارد ریال درآمد مالیاتی صرف حوزه عمران عشایر می شود

فودنا
در حال انتقال به منبع خبر