مداحی جناب آقای مرتضی طاهری

دفتر مقام معظم رهبری
در حال انتقال به منبع خبر