آغاز عملیات اجرایی ایجاد 200 کیلومتر فیبر نوری در کردستان

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر