ظریف: ایران به دنبال درگیری در منطقه نیست

خرداد
در حال انتقال به منبع خبر