وقت و سرمایه ۴ساله دولت با یک تصویب آمریکا از بین رفت/چندبار باید از آمریکا زخم بخوریم تا نامردی آمریکا به ما اثبات شود؟

در حال انتقال به منبع خبر