سخن گفتن از پایان داعش، اقدامی خطرناک و اشتباهی بزرگ است

ابنا
در حال انتقال به منبع خبر